قوانین و مقررات

1. مشتری بایستی مشخصات محصول را کامل و دقیق مطالعه کند.

2. برای هر محصول یک ماه پشتیبانی رایگان ارائه میشود.

3. پشتیبانی فقط به اطلاعاتی درج شده در هنگام تکمیل فرم خرید از سمت مشتری ، پاسخ داده میشود.